summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterRemoved copy keysMichiel Schuurmans3 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2019-04-04Removed copy keysHEADmasterMichiel Schuurmans
2018-01-16tmux installationMichiel Schuurmans
2018-01-15Add vi mode in tmux copy modeMichiel Schuurmans
2017-11-15Modified tmux config so it uses hjkl (vim) keys to navigate through panesMichiel Schuurmans
2017-11-12Fixed tmux configMichiel Schuurmans
2017-09-22baseMichiel Schuurmans
 
Clone
git@git.codox.org:configurations/tmux.git
https://git.codox.org/configurations/tmux/